1876-1964

 

 

 

S:t Johanneslogen Oscar åren 1876-1920

 

 

Invigningen av den nya loge byggnaden och institueringen av S:t Andreaslogen Sirius genomfördes på utsatt dag den 12 september 1876 under stor tillströmning av bröder från såväl Oscarslogen som från andra loger. Till högtidligheten hade inbjudan utfärdats till ett stort antal högtstående frimurarbröder som St. Landslogen och provinsiallogerna.

 

 

Den minnesrika akten skildras i protokollen sålunda:

 

”Sedan genom eniga strävanden av här i staden och orten boende frimurarbröder har en ny byggnad blivit uppförd för inrymmande av logelokaler åt såväl S:t Johanneslogen Oscar som den av V.S.V. Hans Majestät Konung Oscar II nådigst nykonstituerade S:t Andreaslogen Sirius, samt dessa lokaler blivit så färdiga, att denna dag kunnat bestämmas för invigning av loge byggnaden och den nya S:t Andreaslogen Sirius, så blev nu av S:t Johanneslogen OM i närvaro av inte mindre än IX provinsiallogen kansler, överintendenten C.L. Dahlfedlt, som fått V.S.V.:s Hans Majestäts Konungens nådiga uppdrag att på Hans vägnar bevittna invigningen av loge byggnaden samt verkställa invigningen av Logen Sirius, än även PM i Skånska Provinsiallogen. Generallöjtnanten E.M. af Klint, Amiralen, kommendören Lagercrantz samt ordens historiograf, kommendörkapten och Riddare Claës Wilhelm Nils August Hjelmstjerna, jämte flera andra besökande bröder av högre och lägre grader, i vanlig ordning inom S:t Johanneslogens allmänna samlingsrum öppnad allmän loge för invigning av loge byggnaden, varefter S:t Johanneslogens OM, i enlighet med stadgade föreskrifter, inviga detta nya hus till ett frimurarhus och ett brödratempel samt detta rum till ett allmänt loge rum och en allmän frimurararbetsverkstad, och sedan slutligen till den Högste Beskyddare. höjts tack och lov, övertog Broder Dahlfeldt klubban för att vederbörligen sätt förrätta invigningen av S:t Andreaslogen Sirius på sätt dess protokoll utvisar.”

 

 

 

Efter Sirius-logens tillkomst kunde frimurararbetet bedrivas med större intensitet än förut. Trevnaden i de nya lokalerna befordrades naturligtvis detta arbete i sin mån. Såsom protokollen utvisa hölls sammanträden med helt korta mellanrum, vid dessa nya länkar infogades i brödrakedjan eller befordringar till högre grader skedde.

 

Det stod emellertid snart klart för de styrande inom de båda systerlogerna, att enhetlighet i den ekonomiska förvaltningen av logernas angelägenheter var nödvändig samt att en bestämd plan måste uppgöras för vardera logens skyldigheter i förvaltningshänseende. Dessa angelägenheter ordnades till ömsesidig tillfredsställelse vid ”allmän S:t Johanneslogens ekonomiloge den 9 augusti 1877.

 

Härom omtalar protokollet: ”Efter överläggning mellan såväl S:t Johanneslogen Oscars som S:t Andreaslogens Sirius OM och övriga ämbetsmän samt därpå grundat, nu av den OM framställt förslag, beslöts enhälligt, att bland bröderna skulle utses en Hus direktion med uppdrag att såväl gentemot bröderna som i förhållande till allmänna världen tala och svara för logebyggnaden, ombesörja dess underhåll, indriva dess inkomster och bestrida utgifterna för byggnaden m.m., att en av Hus direktionens ledamöter tillika skulle vara direktionens kassaförvaltare och bokförare samt i sådan egenskap ombesörja uppbörd av de årliga garantifondsbidragen och av de bägge logernas skattmästare emottaga sådana av logens inkomster blivande överskott, vilka enligt S:t Johanneslogens Oscars föregående beslut och villkoren för upplåtande av lokal åt S:t Andreaslogen Sirius skall användas till förräntande och amortering av byggnadslånen, att utom de bägge logernas OM såsom självskrivna ledamöter i Husdirektionen till ledamöter där i utvaldes bröderna Apotekaren C.F. von Sydow, Doktor J Nordström, Kapten J.A. Lagergren och fd. underlöjtnant C.J.F. Dillberg, vilken sistnämnde skulle vara Husdirektionens kassaförvaltare och bokförare, att för omhändertagande av logernas bokförråd och äldre handlingar m.m. skulle tillsättas en arkivarie, vilken befattning Broder Doktor Nordström, enligt brödernas önskan, tillsvidare åtog sig.

 

Broder Bengt Nilsson på ett år med tre månaders ömsesidig uppsägningsrätt antas till logebyggnadens vaktmästare mot åtnjutande av fri bostad och vedbrand samt ansvarighet för minst 200 kr årlig avlöning sålunda, att derest till tjänande bröderna inflytande avgifter och inkomster icke skulle på hans lott uppgå till 200 kr. årligen, vad som däri brister skall till Nilsson utbetalas av logebyggnadens kassa, att vaktmästaren hade till åliggande att alltid hålla logelokalerna väl städade och i ordning samt tillhandagå med uppassning och eftersyn av logebyggnaden osv. att i vaktmästarens bostad skall förvarande av logens alla nycklar anskaffas och sedan städse finnas ett mindre järnskåp, vartill såväl vaktmästaren som bägge logernas ceremonimästare och sekreterare skall innehava var sin nyckel, så att vaktmästaren må hava tillfälle att genom arbete utom logebyggnaden bidraga till sitt och sin familj uppehälle, samt att logelokalerna hädanefter inte fick visas för någon främling med mindre än att någon av logens tjänstemän åtföljer främlingen och dessförinnan förvissat sig om, att han är en verklig frimurarbroder och även tillhör det system, varefter dessa loger arbetar”.

 

Fram till 1892 klarade sig logen med en ämbetsmannakedja. Belastningen på bröderna genom att flera bröder kom in i logen gjorde att från och med 1893 bildades en andra kedja det vill säga två bröder på varje ämbete.

 

Denna Hus Direktion, sedermera benämnd Byggnads-Direktion fungerade ända till den 30 november 1903, då den upplöstes. Såsom dess protokoll utvisa, hade direktionen ett icke ringa arbete och bekymmer med logebyggnadens underhåll samt den ekonomiska förvaltningen. Den nya byggnaden tarvade snart nog reparationer av källaren till följd av sättningar i grunden, och taket behövde omändras för att förhindra ansamling av snö. Andra reparationer, ändringar och förbättringar av logelokalerna var tid efter annan av nöden. Den som härvid aldrig sparade sina krafter, utan vid alla tillfällen höll noggrann tillsyn över fastighet och inventarier samt allt som oftast framlade förslag till bristernas avhjälpande, var logens dåvarande ceremonimästare Kaptenen och Riddaren J.A. Lagergren

 

På gårdssidan uppfördes en ekonomibyggnad i två våningar, i vilken logevaktmästaren hade sin bostad. De övriga rummen uthyrdes till Halmstads Telefonförening under en följd av år. Sedan Telefonföreningen, efter några år övergått i kungliga Telegrafverket, övertog detta senare som hyresgäst de ekonomiska förpliktelserna mot logen ända till den 1 april 1903, då Telegrafverket inryckte i de dåvarande lokalerna i dess egen byggnad. Under någon tid hyrde Tönnersjö häradsrätt lokal för tingssammanträdena i logebyggnaden, varjämte ”Domhavanden medgavs rättighet att vid tingstillfällen disponera över de logens rum, som är belägna under den av Telefonföreningen hyrda lokalen.”

 

Vid allmän ekonomiloge den 30 november 1903 fattades, på närmare motiverat förslag av byggnadskommittén, följande viktiga beslut:

 

· att byggnadskommittén upplöses,

· att ekonomiska frågor i framtiden avgörs vid allmän ekonomiloge,

· att vardera logens ceremonimästare anbefalls ha närmare tillsyn och vård av logens lokaler och tillhörigheter,

· att beträffande logens ekonomiska förhållanden till den yttre världen skall varje handling för logen undertecknas av två personer samt kontrasigneras av tjänstgörande sekreterare,

· att den underskrift, varom ovan talas, skall verkställas av de bägge logernas OM eller vid förfall för dem av Johanneslogen DM,

· att ett stående lån på 25 000 kr, upptags i Halmstad Sparbank mot säkerhet av inteckning i logens fastighet samt att därmed inlöses logens nuvarande skuldförbindelse hos Sparbanken, samt

· att en årsavgift på 5 kronor skall upptas bland bröderna, den första för år 1903.

 

 

Inbetalningen av de årliga frivilliga bidrag, som för åstadkommande av egen loge byggnad tecknats, blev icke alltid ordentligt fullgjord. I de fall, då bristande förmåga förelåg, avskrivs beloppen, i återigen andra fall beslutades, att ”de försumliga skulle vänligen erinras därom och påminnas, att loge byggnaden blivit uppförd och lånen upptagna i den säkra förhoppning, att bröderna och i synnerhet de, vilka genom sin namnteckning förbundit sig därtill, utan tvekan kulle bidraga att föra företaget till ett lycklint resultat.”

 

De båda logerna gick inte någon lysande ekonomisk framtid tillmötes, tvärtom blev den ekonomiska ställningen ganska svag, men aldrig synnerligen dålig eller förtvivlad, tack vare de förvaltande brödernas omtanke samt enskilda bröders uppoffrande kärlek. En upplysande inblick i den ekonomiska ställningen inom logerna, såväl gemensamt som var för sig, lämnar oss protokollet av den 17 augusti 1888 över den Visitationen, som på befallning av V.S.V. hölls inom Halmstadlogerna den 13-17 augusti 1888. Det Bi-avskede, som då upprättades och som förvaras under nummer 289 bland Oscarslogens ankomna skrivelser, lyder in extenso:

 

Jag , Fredrik Augusti Ekström, Fri och antagen Murare Riddare och broder, Riddare och kommendör av röda korset inom den IX:e Frimurarare. (sid 48) Provinsen, Kommendör av Kungl. Vasaorden 1:a klassen, Riddare av Konung Carl XIII:s orden och av Kongl Nordstjerne-orden mm. Överintendent i Kongl Maj:ts Hof, Medicine Doktor och Kirurgiae Magister, denna Provinsens Höge Styresmans och VSV Hans Maj:t Komung Oscar II:s, min under dess klubba lydande Bröders Höge Förmans och Mästares Förmans och Mästares tillförordnade Visitator a latere för den H.H. och H.V. Provinsiallogen i Kristianstad jämte därunder lydande arbetande S:t Andreas och S:t Johannesloger, förkunnar, kungör och påbjuder i kraft av det utav Vår Höge Mästare mig uppdragna värv, som och med stöd av den oupplösliga Ed och förbindelse, som mig med denna Orden och Provins oföränderligen förenar, samt nu i anseende till denna överståndna och lyckligen slutade Visitiationsförrättning, Frid, Lycka och förkovran till alla Fria och antagna Riddare Bröder, Ordförande Mästare, Deputerade Mästare, Bevakande Bröder, Sysslomän och övriga medlemmar av den vördiga S:t Johanneslogen Oscar, vilken jag vederbörligen på erhållen befallning besökt, lagligen, rätteligen och troligen, samt efter sådan undersökning, som Ordens fundamentala konstitution bjuder och befaller, funnit så som här nedanför förklarat på redlig frimuraretro och Ed, sagt och sannfärdeligen berättat varder:

 

att Johanneslogen Oscars matrikel, protokoll – med iakttagande av några rörande dessa senare av Visitator gjorda anmärkningar- dess registrering och räkenskaper befunnits i övrigt vara i alla delar förda med utmärkaste omsorg och ordning, vittnande såväl om Ordförande Mästarens trohet och uppmuntrande tillsyn samt logens samtliga ämbetsmäns nitiska samarbete, som även och icke minst om det intresse och den kärlek för ordens bästa samt logens framgång och förkovran, varmed logens nuvarande sekreterare och skattmästare, var i sin stad, med icke ringa uppoffring av både tid, möda och arbete, städse skött sin maktpåliggande och ganska besvärliga befattningar:

 

att de båda i Halmstad arbetande logerna, den skottiska logen Sirius och Johanneslogen Oscar, alltsedan den förstnämnda invigning den 12 september 1876, jämte sina egna, enskilda fonder, hava en gemensam byggnads- och ekonomifond, vars räkenskaper vid 1887 års utgång ställde sig sålunda:

 

 

 

 

Grävskopan äter sig genom den gamla frimurarhuset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved