Ankarcrona

 

 

 

Överste Carl Vilhelm Emanuel Ankarcrona 1908-1910

 

 

 

Carl Ankarcrona är född den 14 december 1847 på fideikommisset Runsa i Eds socken i Uppland. Föräldrarna var kammarherren T.W. Ankarcrona och hans maka i 2:a giftet, friherrinnan Elisabeth de Geer af Leufsta. Eter avslutade skolstudier ägnade sig Carl Ankarcrona åt militärbanan, blev löjtnant 1880, kapten 1887, Riddare av kungliga Svärdsorden 1891, adjutant hos Konung Oscar II år 1895, major vid Svea Livgardet 1897, överstelöjtnant och I major vid Jämtlands Fältjägarregemente 1898, tillförordnad chef för Norrbottens regemente 1900, samt överste och chef för Hallands regemente år 1902. Denna chefspost innehade han till den 20 november 1909, då han erhöll avsked, samtidigt som han av K.M. förordnades att tillsvidare bestrida befattningen som kommendant för Stockholms garnison. Från denna post avgick han år 1915.

 

Carl Ankarcrona inträdde i frimurarorden inom S:t Johanneslogen Nordiska Första i Stockholm 1885 samt erhöll även övriga S:t Johannesgrader inom denna loge. S:t Andreasgraderna förvärvade han inom S:t Andreaslogen Nordiska Cirkeln i Stockholm. Han fick VII:e graden den 14 mars 1900, VIII:e graden den 24 mars 1901, IX:e graden den 27 oktober 1905 samt Riddare av Carl XIII:s order den 28 januari 1904.

 

Under sin kommendering vid Jämtlands Fältjägarregemente arbetade Ankarcrona nitiskt och verksamt i Östersunds brödraförening och det var till största delen hans förtjänst att S:t Johanneslogen Arcturus i nämnda stad år 1902 instituerades. Broder Ankarcrona blev dess första OM, men på grund av avflyttning till Halmstad nämnda år hann överste Ankarcrona endast en gång (den 21 januari 1902) leda logens arbeten, varjämte han ledde logens invigning av VSV den 12 juli 1902. Han avgick som OM inom S:t Johanneslogen Arcturus våren 1904, eftersom han sedan någon tid var bosatt i Halmstad såsom chef för Hallands regemente.

 

Ankarcrona var, som förut nämnts, under sin tid i Östersund nitiskt verksam inom därvarande frimurarsamhälle. Han blev här synnerligen avhållen och aktad av samtliga frimurare i Jämtland samt bevaras inom Arcturuslogen i kär hågkomst.

 

Den 21 april 1908 valdes överste Carl Ankarcrona till OM i S:t Johanneslogen Oscar i ledigheten efter doktor Johan Nordström, som den 11 mars samma år hastigt avlidit. Installationen i ämbetet ägde rum den 28 september 1908 under högtidliga rituella former, varvid en kantat med ord av Broder L Danström och musik av Border Felix Körling utfördes.

 

Det blev emellertid icke förunnat Oscarslogen att få behålla som OM, mer än en kort tid. Genom hans avsked från Hallands regemente den 20 november 1909 och den samma dag skeende utnämningen till kommendant för Stockholms garnison måste han snart lämna den nya brödrakretsen, inom vilken han hunnit förvärva sig idel vänskap, förtroende och vördnad genom sitt vänsälla sinnelag och det om djup förståelse för frimureriets upphöjda grundsatser vittnande sätt, varpå han förvaltade ordförande-mästare-ämbetet. Hans avgång från sin post och skilsmässan från det samhälle, som hoppats få behålla honom ännu många år, efterlämnade saknadens känslor i alla sinnen.

 

Till OM i S:t Johanneslogen S:t Erik i Stockholm valdes överste Ankarcrona den 6 mars 1910 och installerades i ämbetet den 17 samma månad. Han avgick i april 1915 från denna post.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved