Arnell

 

 

 

Landshövding Lars Arnell 1820-1825

 

 

Lars Anrell föddes i Stockholm den 13 januari 1781. Förändrarna var artillerimajoren och Riddaren Lars Arnell och hans maka, Friherrinnan Sophie Elisabeth von Rosen. Han ägnade sig åt den militära banan och tog år 1813 som överstelöjtnant i armén avsked från militärtjänsten. Senare utnämndes han till landshövding, först i Jämtlands län och därefter i Hallands län.

 

Sitt första inträde i Orden gjorde han i S:t Johanneslogen S:t Christopher i Kristianstad den 20 mars 1799, befordrades till II graden den 31 januari 1801, till III graden den 27 oktober samma år. Den 24 januari 1802 blev han efter vederbörlig förpassning befordrad till IV-V graden inom S:t Andreaslogen Cubiska Stenen i Kristianstad, inom vilken loge han även samma år den 22 april befordrades till VI graden. Den 1 februari 1805 upptogs han till VII graden inom Skånska Provinsiallogen i Kristianstad, inom vilken den 3 februari 1807 befordras till VIII graden. Först nära 14 år senare, den 25 september 1820, blev han befordrad till IX graden, vilken ordensvärdighet han innehade, då han den 1 december 1820 högtidligen installerades i sitt ämbete som Ordförande Mästare (OM) för att samma dag instituerade S:t Johanneslogen Oscar i Halmstad. Detta ämbete innehade han i något mer än fyra år. De två första åren ledde han som OM logens arbeten med största nit och kärlek till gagn för logens tillväxt och förkovran. Redan 1823 då han stod i hög gunst hos Kung Carl XIV Johan, efter att ha utnämnts till Kommendör av Kungliga Nordstjerneorden, blev tillförordnad statssekreterare i Krigsexpeditionen samt 1824 ordinarie innehavare av samma ämbete, måste han tillbringa sin mesta tid i huvudstaden. Under tiden leddes Oscarslogens arbeten av Deporterade Mästaren (DP) M. von Krassow.

 

Redan 1825 lämnade Arnell Sverige och bosatte sig i Helsingfors, där han sysselsatte sig med litterärt arbete samtidigt som han innehade posten som sekreterare i Åbo läns kejserliga hushållningssällskap. Han avled i Åbo år 1857.

 

Utan Arnell outtröttliga verksamhet skulle Oscarslogen säkerligen inte blivit grundlagd, varför han också med skäl är att anse som dess egentliga stiftare och grundläggare. Protokollen från Oscarslogens två första år visar nogsamt om den kraft och det nit, varmed Arnell som OM förstod att leda och förkovra den unga logen, så att den, trots yttre små förhållanden, vid hans avgång från ledarplatsen räknade ett antal av 74 medlemmar, stiftarna där i inräknade.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved