Asker

 

 

Landshövding Axel Asker 1910-1915

 

 

Namnet Asker är sedan länge känt i det svenska frimureriet, Redan lanshövding Akers farfar, borgmästaren i Jönköping, Jonas Asker, som var född 1783 och blev frimurare 1809, var OM i S:t Johanneslogen Mellersta Pelaren i Jönköping fr o m 1825 till sin död 1836. Ssista gången Jonas Asker ledde logen, den 9 januari 1936, recipierade hans enda son Gustaf Ferdinand Asker i Orden. Född 1812 blev Gustaf Asker borgmäsatre i Jönköping 1849 och, efter att vid 1859-1860 års riksdag ha varit talman i borgarståndet, år 1861 utnämnd till landshövding i Gävleborgs län, bevistade sedermera fr o m 1870 som respresentant för Gävle stad många riksdagar och var kammarens talman under åren 1873-1875.

 

Inom Frimurarorden innehade Gustaf Asker flera viktiga befattningar. Sålunda förde han OM klubban dels i S:t Johanneslogen Mellersta Pelaren 1859-1861, dels i S:t Johanneslogen Polstjernan 1862-1883 samt blev Riddare och Kommendör ac Carl XIII orden 1874. Han nedlade sina jordika verktyg den 14 juli 1897.

 

Axel Asker, son till Gustaf Asker och hans maka Hilda Amaira Westring, var född den 20 januari 1848. Efter avlagd studentexamnen i Gävle år 1867 tog han hovrättsexamen i Uppsala 1871, blev extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1872 och vice häradshövding 1873. Han utnämndes till länsnotarie i Södermansland län 1876, till landssekreterare i Västernorrlands län 1879 och erhöll transport till Värmlands län 1894, blev tillförordnad landshövding i Västerbottens län 1900 samt landshövding i Hallands län och ståthållare på Halmstads slott 1902. Från denna tjänst erhöll han nådigt avsked med pension 1916.

 

Det är helt naturligt, att en man med landshövding Askers rika erfarenhet på lagstiftningens och särskilt länsstyrelsens område redan tidigt skulle komman att tagas i amspråk för allmänna värv. För att endast nämna några av de viktigate uppdrag, han innehaft, har han varit ledamot av riksdagens första kammare 1893-1902 och 1908-1912 samt dess andra kamamre 1906-1908. Ledamot av Skogskommitten 1896-1899, ordförande i Västerbottens läns hushållsningssällskap 1900-1902,, ordförande i kommittten för proportionellt valsätt till andra kammaren 1902--1903, ordförande för Järnvägstaxekommittén 1907-1918, ordförande för Sydsvenska Kraftaktiebolaget alltifrån detta bolags bildande 1907 samt ordförande i styrelsen för Härnösands enskilda bank 1889-1894, ledamot av styrelsen för Värmlands enskilda bank 1894-1900 och ordförande i styrelsen för AB Göteborgs Banks avdelningskontor i Halmstad 1907-1916 och ledamot av samma bankinstituts centralstyrelse i Göteborg 1909-1916.

 

Av yttre utmärkelser, som tillfallit landshövding Axel Asker, må nämnas, Riddare av Kungliga Nordstjerneorden 1886, Kommendör av samma ordens andra klass år 1889, av dess första klass år 1902 samt kommandör med stora korset år 1910.

 

Ljuset i Öster skådade Axel Asker första gången inom S:t Johanneslogen Polstjernan i Gävle år 1874. Han fick VII graden inom provinsiallogen i Karlstad den 16 februari 1896, VIII graden den 14 februari 1898, IX graden 27 april 1902 och I graden den 29 april 1905 samt riddare av Konung Carl XIII orden den 28 januari 1906.

 

Mycket snart efter sitt tillträde till landshövdingeposten i Halland kom landshövding Asker att tas i anspråk för arbete inom de både frimurarlogerna Oscar och Sirius i Halmsatd. Han blev OM för S:tandreaslogen Sirius år 1904 efter apotekare C F von Sydow och innehade detta ämbätet till den 14 februari 1910, då han efter överste Cark Ankarcronas förflyttning till Stockholm med näöstan alla avgivna röster valdes till AM för S:t Johanneslogen Oscar. Detta ämbete förvaltade han till den 7 november 1915.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved