Dillberg

 

 

Direktören Carl Johan Fredrik Dillberg 1915-

 

 

 

C.J.F. Dillberg föddes den 7 november 1848 i Halmstad. Fadern, köpmannen J.P. Dillberg var under flera decennier av förra århundradet en av Halmstads mest framstående och inflytelserika borgare. Efter avslutade studier i Halmstad och i utlandet ägnande sig C.J.F. Dillberg åt den militära banan samt blev underlöjtnant år 1871.

 

Efter faderns död tog Dillberg avsked ur militärtjänsten 1873 och ingick som delägare i den av fadern grundade rederirörelsen och blev då ledamot av Hallands Ångbåtsaktiebolags styrelse samt år 1884 detta bolags andre verkställande direktör, vilken befattning han år 1915 ännu innehar.

 

Inom Halmstad kommunala liv har Dillberg tagit en mycket verksam del. Han var sålunda stadsfullmäktige i 27 år eller från 1889 till 1916, medlem i drätselkammaren samt ordförande i hamnstyrelsen 1901-1910, m.m.

 

Uti S:t Johanneslogen Oscar upptogs Dillberg den 3 mars 1873, samt erhöll följande år de båda övriga Johannesgraderna. S:t Andreasgraderna erhöll han resp. 1876 och 1877. Inom Skånska Provinsiallogen i Kristianstad fick han VII:e graden 16 mars 1879, VIII:e graden 20 mars 1882, IX:e graden 24 mars 1886 och X:e graden, Riddare av Purpurbandet 1897.

 

Under sin långa frimurarbana har Broder Dillberg nedlagt ett betydelsefullt och gagnande arbete som sekreterare under icke mindre än 19 år från 1885 till 1904, men redan före 1885 finns många protokoll utskrivna av hans hand. Som sekreterare samlade och ordnande han Logens arkivhandlingar, så att överskådlighet och reda nu råda därinom.

 

1904-1905 var Dillberg FFBB och valdes 1905 till ADM vilket ämbete han innehade till 1909, då han blev FDM. Som sådan kvarstod han till 1915. Då landshövding Asker nämnda år avgick, blev broder Dillberg hans efterträdare i OM-ämbetet.

 

Att OM C.J.F. Dillberg under de år, som hittills förunnats honom att leda Oscarslogens arbeten, gjort sig aktad och värderad inom brödrakretsen på grund av sitt djupa intresse för och stora insikt i frimurarvetenskapen, sitt vänliga och broderliga umgängessätt samt sitt utpräglade ordningssinne i allt, som rör Logens angelägenheter, var allom bekant. Då han den 7 november 1918 fyllde 70 år, uppvaktades han av de båda Halmstadslogernas ämbetsmän, vilka då överlämnade ett bland bröderna insamlat större penningbelopp, som av OM Dillberg välvilligt donerats till logen under namn av C.J.F. Dillbergs donationsfond.

 

Trots sin respektabla ålder var OM Dillberg fortfarande i besittning av obrutna själs- och kroppskrafter och sköter såväl sin syssla i den allmänna världen som och ledarskapet inom S:t Johanneslogen Oscar med samma kraft och intresse, som alltid förut.

 

Till Riddare av Kungliga Vasaorden 1 klass utnämndes broder Dillberg den 1 december 1906.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved