Nordström

 

Doktor Johan Olof Petter Nordström 1905-1908

 

 

 

Johan O P Nordström var född i Lund den 27 oktober 1838. Fadern var glasmästaren Nils Petter Nordström och modern Julia Charlotta Björnlund. Efter år 1857 avlagd studentexamen ägnade han sig åt medicinska studier samt blev medicine licentiat och legitimerad läkare år 1870. Efter att ha innehaft flera läkarförordnanden valdes Nordström år 1872 till stadsläkare i Halmstad. Då denna tjänst uppdelades i två delar, blev Nordström 1:e stadsläkare, vilken tjänst han innehade till 1 januari 1908, då han avgick med pension.

 

Doktor Nordström var ingen genomsnittsman, utan en originell personlighet med skarpt utpräglade karaktärsdrag samt en spänstighet och handlingskraft, som inte lät sig avskräckas av första hinder, som mötte. Som stämningsmänniska beroende av sitt lätt uppbrusande humör, tedde han sig ibland som en barsk, hård och otillgänglig natur, vilkens vilja skulle vara orubblig lag. Denna kärvhet och tillsynes oryggliga viljekraft, som ibland mötte en i doktor Nordströms yttre framträdande, hade emellertid en underström av vekhet och känslosamhet ända till blödighet samt i vänners krets ett sprudlande gott lynne, som kunde öppna humorns och skämtets slussar på vid gavel.

 

En man med Doktor Nordströms goda huvud och självständiga karaktär kom naturligtvis mycket snart att tas i anspråk för kommunala värv. Han var sålunda i många år ledamot av stadsfullmäktige, där han invaldes samma år, han tillträdde stadsläkartjänsten eller 1872; denna kårs vice ordförande 1890-1899, då han valdes till ordförande, i vilken egenskap han förde klubban till 1903. Han var under hela denna tid, en av den kommunala representationens bärande krafter. Av Hallands läns landsting blev han ledamot 1893 samt dess vice ordförande år 1905; dessutom stadens ombud vid järnvägsstämmor, medlem i styrelsen för Hallands enskilda bank samt, sedan denna uppgått i Aktiebolaget Göteborgs Bank, medlem i styrelsen för dess avdelningskontor i Halmstad.

 

Vid Konung Oscars II:s besök i Halmstad i september 1886 i och för invigning av Mellersta Hallands Järnväg blev Nordström Riddare av Kungl Vasaorden samt utnämndes 1902 till Riddare av Kungl Nordstjerneorden.

 

I Frimurarorden inträdde Nordström redan som medicine kandidat 1866. S:t Johannes- och S:t Andreasgraderna genomgick han logerna i Kristianstad samt kapitalgraderna inom Skånska Provinsiallogen i samma stad. Ham fick VII graden den 18 mars 1875, VIII-graden den 20 september 1876, IX-graden den 23 mars 1879 och X-graden, Riddare av Purpurbandet den 14 september 1884.

 

Sin tjänstemannabana inom S:t Johanneslogen Oscar började han den 1 december 1873 som ABB, valdes den 1 december 1876 till DM och konstituerades, efter föregånget val till OM o logen den 11 september 1905. Då doktor Nordström alltså i sin ålders senhöst mottag ordförandeskapet, kunde han blicka tillbaka på en 32-årig tjänstemannabana inom S:t Johanneslogen Oscar, därav 29 år som en verksam och kraftig DM, varunder han långa tider under OM’s bortavaro vid riksdagen och annorstädes ledde Logens arbeten.. På denna sin plats var han också flitig, för sitt ämne intresserad och gärna hörd instruktör och föredragshållare, vilkens manligt klangfulla stämma trängde till logerummets alla hörn. Det arbete, han sålunda utfört i de högre idéernas tjänst, har säkert inte varit utan sin frukt.

 

På dagen jämt 2 ½ år efter installationen som OM eller den 11 mars 1908 kallades doktor Johan Nordström att nedlägga sina jordiska verktyg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved