Toll

 

Överstelöjtnant Florus Toll 1825-1836

 

 

 

 

Av Florus Toll. Den andre i ordningen av Oscarslogens OM finns tyvärr ingen bild bevarad i logens ägo. Han lär ha känt obehag att låta avbilda sig.

 

Florus Toll föddes den 7 september 1775 i Finland och avancerade på den militära banan till major i armén och kapten vid Kungliga Göta Artilleriregemente i Göteborg samt överstelöjtnant i armén några år senare, år 1829. Den 24 februari 1824 utnämndes han till chef för Hallands Bataljon och erhöll avsked med pension år 1834.

 

Inom orden gjorde Florus Toll sitt första inträde den 17 april 1795 i Helsingfors, där han samma dag även erhöll II graden. III graden erhöll han i Stockholm den 19 maj 1796.

 

Inom S:t Andreaslogen De Tre Förenade Kronor i Göteborg befordrades han till IV-V graden den 7 november 1815 och till VI graden den 9 maj 1817. Han fick VII graden inom Göta Provinsialloge den 20 juni 1819 samt VIII graden den 14 mars 1822. Han fick IX graden i samma loge den 17 september 1825.

 

Under sin Göteborgsvistelse som major vid Kungliga Göta Artilleriregemente innehade han åren 1822-23 befattningen som Andre Bevakande broder (ABB) i S:t Johanneslogen Salomon à 3 Serrures.

 

Den 28 februari1825 valdes Toll som OM i Oscarslogen samt installerades under högtidliga former i detta ämbete den 22 oktober samma år. Själva valförrättningen skildras i protokoll i följande ordalag: Eftersom var och en av bröderna hade uti den på skattmästarens bord stående valurna inlagt deras valsedlar och CM därom underrättad Deputerade Mästaren (som under val hade lämnat sin plats i Logen) samt åter inkommit i Logen och jämte brödernas intagit sina ställen, blir valurnan framburen av CM till altaret och sedan när de BB blivit framkallade, öppnandes i deras närvaro valsedlarna, enligt vilka efter av undertecknad sekreterare för anteckning DM Ryttmästaren och Riddaren av Kungliga Svärdsorden Carl von Krassow undfått nio röster samt majoren och Riddaren av Kungliga Svärdsorden sjutton, men den i tredje rummet förslagen FBB Broder Löjtnant Modenswärd inte erhållit någon enda röst, skall detta protokoll skrivas ut och insändas till provinsialmästaren.

 

Den period av Oscarslogens tillvaro 1825-1836, under vilken Toll var OM utmärktes av ganska mycken livaktighet. Varje år delades ofta ut rikliga penninggåvor till de fattiga. Det var också under denna tid som logen åtog sig att lämna ”en kristlig uppfostran” åt värnlösa flickebarnet Petronella Holm. Då koleran år 1834 ganska svårt hemsökte Sverige gjordes insamlingar genom lista till de inom stadens område som var nödlidande, i den händelse den hemska farsoten skulle komma in i staden.

 

Under Florus Tolls OM-tid ökades Oscarslogens numerär med ett femtiotal medlemmar. Efter att ha lämnat OM ämbetet levde överstelöjtnant Toll ända till den 15 oktober 1856, då han avled i Halmstad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved