von Sydow

 

 

Apotekare Daniel Petter von Sydow 1844-1873

 

 

 

 

Daniel Petterson von Sydow var född den 2 april 1793 på Mariannelunds sätesgård i Hessleby socken av Kalmar län. Föräldrarna var krogskommissarien Nils Ludvig von Sydow och hans fru Engel Benedikta Heller. Efter avslutade skolstudier vid Vimmerby skola och Linköpings gymnasium blev han elev på åtskilliga apotek, avlade efter elevtidens slut studentexamen år 1813 samt tjänstgjorde därefter några år på apotek. I oktober 1820 förvärvade han och tillträdde apoteket i Halmstad, vilket han till sin död innehade. Under den långa tid han tillhörde Halmstads samhälle innehade han flera kommunala förtroendeuppdrag samt var en av stiftarna av Halmstads Sparbank och ordförande i dess styrelse under ett tiotal år. Han hade, säger en av hans minnestecknare ett redbart och människoälskande sinnelag, visade alltid ödmjukhet och hänsyn till andras uttalande meningar. Ehuru icke varande en initiativets man, slöt han sig uppriktigt till varje gott företag och varje god avsikt. Det fanns dock frågor, där någon undfallenhet icke var att påräknas, i vilka den bortgångne Mästaren som kraftig man och levnadserfaren gubbe behöll en stark och fast hållning.

 

Som Murare började han sin bana inom S:t Johanneslogen Oscar den 5 december 1820, (han var sålunda en av denna logens första upptagna medlemmar). Befordras till II graden den 17 februari 1821 och till III graden den 24 oktober samma år. Han antogs inom S:t Andreaslogen Cubiska stenen i Kristianstad till IV-V graden den 23 mars 1838 och samma dag, efter erhållen vederbörlig dispens till VI graden.

 

Inom Skånska Provinsiallogen befordras han till VII graden den 28 mars 1930, till VIII graden den 18 augusti 1845. Den 23 mars 1853 fick han IX graden.

 

Inom S:t Johanneslogen beklädde han SkM platsen åren 1827-1833, var ABB åren 1833-1837, FBB 1937-1841, DM 1841-1844 samt valdes till OM den 7 augusti 1944 och installerades i detta ämbete den 18 december samma år. Det skulle bli Daniel Petter von Sydow förunnat att i nära tre decennier så såsom Oscarslogens ledare och styresman. Den 3 februari 1873 gick han att ur den Trefalt Store Byggmästarens hand ta emot arvodet för sitt långa och trogna arbete.

 

Att D. P. von Sydows mångåriga och trogna arbete som Oscarslogens styresman till Ordens väl och brödernas förkovran vann livligt erkännande av alla, där om vittnar den enastående hyllning, som ägnades honom den 18 december 1869, på 25-årsdagen av hans installation som OM. Det hade redan en tid dessförinnan uttalats önskan inom brödrakretsen att högtidlighålla denna dag med en hyllningsfest för logens avhållne och vördade OM. Logens DM I A Wallberg var outtröttligt verksam med förberedelser för denna högtids värdiga hållande. Från Skånska Provinsiallogen i Kristianstad erhöll han genom en av dess officianter, hovsekreteraren Ludvig Ahlberg en fullständig festritual åtföljd av förslag på dem som borde inbjudas av Oscarslogen. Bland de inbjudna befann sig även Prinsarna Oscar och August som varande OM för respektive S:t Johanneslogerna Nordiska Första och S:t Erik. Pris Oscar behagade övervara festen jämte större delen av övriga inbjudna. Ett stort antal övriga bröder hade ävenledes tillstädeskommit, oaktat man hade kunnat befara, att den kalla årstiden och de strapatser, som var förenade med en resa under dåtida kommunikationsförhållanden, skulle verkat hindrande på mången att infinna sig.

 

Av Konung Karl XV erhöll Daniel Petter von Sydow nådig lyckönskan samt hedrades med utnämning till Riddare av Kungl Wasaorden.

 

Det blev en oförgätlig dag inte endast för den gamle vördade OM utan även för alla dem, som deltagit i denna hyllningsfest.

 

Under D.P. v. Sydows långa OM tid hade 250 nya medlemmar skådat ljuset i Öster inom Oscarslogens tempelmurar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved