Wallberg

 

 

Fabrikör Isak Andreas Wallberg 1873-1905

 

 

 

Isak Andreas Wallberg föddes i Halmstad den 3 september 1825. Föräldrarna var klädesfabrikören Isak Reinhold Wallberg och hans maka, f. Signeul. Åren 1840-41 studerade han vid handelsinstitutet i Lübeck, innehade därefter under några år kontorsplats i Göteborg, varefter han biträdde sin fader, som anlagt en klädesfabrik i Halmstad.

 

Vid faderns frånfälle år 1852 övertog han tillsammans med sin broder, Carl Wilhelm, denna fabrik. Bröderna Wallberg inköpte Slottsmöllans vattenfall invid Halmstad och uppförde här en fabrik efter stora och moderna mått och fordringar samt bildade år 1857 Wallbergs Fabriks AB.

 

I.A. Wallberg verkade nu, vid sidan av sin broder Carl Wilhelm, som disponent för detta stora etablissemang under en lång följd av år. Trots motgångar såsom eldsvåda, vilken en gång ödelade fabriken, och en häftig isgång, som förstörde dess dammbyggnader, hade de båda bröderna dock glädjen att under årens lopp se sin skapelse växa upp igen och ytterligare utvidgas, så att den slutligen kom att bli en imponerande klädesfabriksanläggning, en förebild för andra av samma slag.

 

Till följd av gynnsamma konjunkturer, fördelaktiga inköp och leveranser samt tack vare sin stora försiktighet vid planläggandet och utförandet och den stora, utomordentliga flit och arbetsförmåga, vilken han behöll ända in i senaste ålderdomen, fick I.A. Wallberg med tiden se sin fabriksanläggning som en av samtidens största och solidaste.

 

De stora ekonomiska framgångarna manade honom att sörja för sin arbetarstam genom att bygga av bra arbetarbostäder, samt inrättandet av spar- och sjukkassor, i vilka arbetarna kunna insätta sina besparingar. Dessa omständigheter gjorde att I.A. Wallberg kunde behålla sina arbetare även sedan de var till åren komna, varjämte ett gammaldags gott, patriarkaliskt förhållande rådde mellan arbetsgivaren och hans arbetare. C:a 160 medaljer för långvarig och trogen tjänst utdelades av Isak Wallberg under årens lopp åt arbetarna.

 

Fastän den stora fabriksanläggningen vid Slottsmöllan med alla dess binäringar, jordbruk, tegelbruk mm. skulle kunna tyckas vara tillräckliga för att uppta en än så energisk mans fulla kraft, hade Isak Wallberg dock både tid och krafter över såväl för planerandet och grundläggandet av den stora Skandinaviska Jutespinnerifabriken i Oskarström, som även att motta och på ett utmärkt sätt förvalta såväl kommunala som andra offentliga uppdrag, varmed han under sin levnad hedrades av sina medborgare. Så insattes han som stadsfullmäktig vid denna institutions början samt var representanternas nestor vid sin bortgång. Under sin stadsfullmäktigetid fick han tillfälle att i hög grad främja sin stads intresse genom sitt kraftiga ingripande, då Halmstad-Nässjö järnvägsbygge av ekonomiska skäl höll på att avstanna.

 

Isak Wallberg utsågs till ledamot av riksdagens första kammare år 1876 och kvarstod som sådan till 1884. Därefter var han representant i andra kammaren åren 1885-1887, varefter han på nytt blev vald till medlem av första kammaren för tiden 1888-1891.

 

Av yttre utmärkelser kom honom till del redan vid unga år Kungliga Vasaordens Riddartecken, till Riddare av Kungliga Nordstjerneorden utnämndes han 1880, till Kommendör av Vasaorden 1896 samt erhöll år 1895 den säregna utmärkelsen av Pro Patrias stora guldmedalj för medborgliga dygder.

 

Isak Andreas Wallberg skådade ljuset inom S:t Johanneslogen Oscar för första gången den 28 mars 1850, fick II graden samma år och III graden den 23 oktober 1851. Efter förpassning till S:t Andreaslogen Cubiska stenen i Kristianstad fick han där IV-V graden den 30 mars 1852 samt samma dag efter erhållen dispens, VI graden. Inom Skånska Provinsiallogen befordras han till VII graden år 1858, till VIII graden år 1863, till IX graden år 1864 samt X graden år 1868. År 1887 utnämndes han till Riddare och Kommendör av Carl XIII:s orden.

 

Inom Oscarslogen tjänstgjorde Isak Wallberg såsom IB åren 1854-1860, blev FBB 1860 under ett år samt valdes 1861 till DM, vilket ämbete han innehade till 1873, då han enhälligt valdes till logens OM. Som sådan styrde han S:t Johanneslogen Oscar och ledde dess arbeten i nära 32 år till den 11 maj 1905, då han på ett besök hos anförvanter o Stockholm efter endast ett dygns sjukläger nedlade sina jordiska verktyg.

 

Inom den enkla ramen av dess i korthet angivna frimurardata rymmes en frimurarbana av mer än vanligt innehållsrik och välsignelsebringande betydelse. Redan i början av sin murarbana, år 1853, fick Isak Wallberg vid en sorgefest i logen i uppdrag att hålla minnestalet över sin fader, Isak Reinhold Wallberg, vilken som logens DM hade avlidit året förut. Manuskriptet till detta minnestal, som ännu finns i Oscarslogens arkiv, vittnar med sina enkla satser och meningar om en mindre vanlig klarhet och reda i tanken, om vördnad och broderlig kärlek till den bortgångne fadern, om ett ödmjukt och förhoppningsfullt hjärta och sinnelag.

 

Isak Wallbergs gedigna karaktärsegenskaper och stora intresse för frimureriet torde redan ha ådragit sig de övriga brödernas uppmärksamhet, ty sedan han några år fungerat som IB blev han år 1860 FBB samt redan året därpå DM. Under de 12 år han innehade sistnämnda ämbete, kom han ofta i tillfälle att leda logens förhandlingar samt hålla receptioner och instruktioner, varigenom hans kunskaper i frimurarvetenskaperna endast vunnit ytterligare mognad och styrka.

 

Av särskilt stor betydelse är det outtröttliga och uppoffrande arbete, som Isak Wallberg, vid denna frikostigt understödd av sin broder Carl Wilhelm Wallberg, nedlade vid strävandet att äntligen söka få realiserat tanken på ett eget hem åt Oscarslogen. Det var säkerligen Isak Wallbergs nitiska arbete för detta mål samt brödernas obetingade tillit till hans kraft och förmåga att uppgöra och förverkliga den ekonomiska planen för en loge byggnad, som gjorde, att det nya hemmet redan efter några år stod färdigt att inom sina murar ta emot inte endast S:t Johanneslogen Oscar, även den med nådigt tillstånd, S:t Andreaslogen Sirius. Även denna sistnämnda logens tillkomst torde böra tillskrivas Isak Wallbergs trägna bemödanden samt stora förtroende på högsta ort.

 

Under stor tillslutning från brödernas sida samt i närvaro av S:t Landslogens StS S.H.B. Svensson, jämte OM för logerna Kärnan i Helsingborg och Acacian i Malmö samt flera andra inbjudna bröder högtidlighölls den 25 juli 1898 25-årsdagen av Isak Wallbergs ordförandemästareskap. Under högtidliga rituella former bragtes därvid den vördade gamla OM, brödernas hyllning och tack för allt det goda, han verkat i sin frimurargärning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved