Wirgin

 

Landshövding Claës Ludwig Wirgin 1837-1844

 

 

 

 

Cleäs Ludwig Wirgin föddes på egendomen Orreholm i Västergötland den 12 april 1776. Hans föräldrar var kaptenen Gustaf Frans Virgin och hans maka Anna Kristina Grooth.

 

Då landshövding Lars Arnell efter sin utnämning till statssekreterare lämnade sin post som landshövding i Hallands län år 1823, utnämndes Cleäs Ludwig Wirgin till hans efterträdare. Wirgin hade då på den militära banan avancerat till överste samt erhållit Riddartecknet av kungliga Svärdsorden.

 

Han skådade strålarna av ordens ljus första gången inom S:t Johanneslogen Oscar den 20 oktober 1823, befordrades till II graden i samma loge den 22 mars 1824 och till III graden den 1 mars 1825, även detta i samma loge. III graden innehade han under något mera än 10 år och först den 28 augusti 1836, sedan han blivit designerad till logens OM blev han efter vederbörlig förpassning till S:t Andreaslogen Cubiska Stenen i Kristianstad där han befordrades till IV-V graden och samma dag VI graden enligt erhållen dispens. Den 15 juli 1837 befordrades han till VII graden inom Skånska Provinsiallogen och påföljande dag, 16 juli blev han till följd av nådig kunglig dispens befordrad till VIII graden inom samma Kapitel, vilken grad han innehade till sin död.

 

Under år 1835 låg arbetet inom Oscarslogen nästan helt nere. Ett sammanträde utlystes den 2 april detta år, men ett så ringa antal bröder hade infunnit sig, att loge inte kunde hållas. Nästa sammanträde hölls på högtidsdagen den 1 december under ordförandeskap av DM, apotekaren P. Hallberg. Hallberg avled i maj påföljande år och när, som står omtalat på ett annat ställe i denna skrift, logens OM Florus Toll var förhindrad att leda logearbetet, stod logen utan såväl OM som DM. Vid sammanträde den 31 augusti 1836 genomfördes på befallning av provinsialmästaren And. Sigr. Rålamb val av DM, varvid landshövding Wirgin valdes med nära nog samtliga röster. Landshövding Wirgin ledde nu som DM logearbetet, tills han den 16 augusti 1837 enhälligt valdes till OM. Han installerades i sitt ämbete den 15 november. OM ämbetet innehade Wirgin till den 7 augusti 1844 efter att därifrån har sökt och erhållit entledigande.

 

Wirgin avled den 6 september 1850 på sitt gods i Bohuslän.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved